top of page
聖誕節福音故事 
圖/聲演: Carey Hsie   片長:4:27

十架七言 
圖/聲演: Carey Hsie   片長:0:52

抗疫健康指南
圖/聲演: Carey Hsie   片長:0:48
復活節福音故事 
圖/聲演: Carey Hsie     片長:6:08
漫畫聖經故事 - 努力面前
圖/聲演: Carey Hsie & Eagle   片長:3:00

漫畫聖經故事 - 信望愛​ 
圖/聲演: Carey Hsie   片長:2:27

漫畫聖經故事 - 五餅二魚​ 
圖/聲演: Carey Hsie   片長:3:46

bottom of page